BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V rámci outsourcingu BOZP můžu za Vás plnit

 následující úkoly:

BOZP

 • Hodnocení pracovních rizik
 • Zajištění měření rizikových faktorů
 • Zařazování prací do kategorií
 • Hygiena práce
 • Zajištění pracovně lékařských prohlídek
 • Výběr nejvhodnojších osobních ochranných pracovních prostředků
 • Ergonomie práce

Kontroly

  • Roční prověrka BOZP
  • Pravidelné kontroly BOZP
  • Návrh opatření k odstranění nebo minimalizaci rizik
  • Orientační kontroly na alkohol
  • Kontrola dodržování zákazu kouření na pracovišti
  • Kontroly technického vybavení a zařízení

Školení

  • Školení BOZP vedoucích pracovníků
  • Periodická školení BOZP ostatních zaměstnanců
  • Školení o chemických látkach
  • Školení ergonomie
  • Zajištění podmínek pro poskytování první pomoci
  • Školení práce ve výškách
  • Havarijní připravenost, odpady

Dokumentace

  • Vyhledávání a vyhodnocování rizik
  •  Registr rizik
  • O poskytovaní OOPP
  • Registr OOPP
  • Vyhotovení  seznamu legislativních předpisů
  • Směrnice pro práci s CHLS
  • Místní řád skladu
  • Kniha úrazů

Pracovní úrazy

  • Vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu
  • Vytvoření elektronické knihy úrazů
  • Sepsání a zaslání záznamů o pracovním úrazů
  • Návrh bezpečnostních opatření

ČSN ISO 45001:2018

 • Provedení úvodního přezkoumání
 • Vytvoření případně aktualizace směrnic
 • Audit podle ISO normy
 • Zpráva z auditu včetně navržených opatření
 • Pomoc při zavádění ISO normy
 • Pomoc při dozorovém, certifikačním nebo recertifikačním auditu

... a spoustu dalšího dle požadavků zákazníka!