PO

Požární ochrana

V rámci outsourcingu PO můžu za Vás plnit

následující úkoly:

PO

  • Zpracování a metodické vedení dokumentace 
  • Provádění preventivních požárních prohlídek
  • Zajištění a rozmístění značek pro únik a evakuaci osob
  • Zabezpečení vybavení pracovišť hasicími přístroji, požárními hydranty, apod. 

Školení PO

 • Školení řadových zaměstnanců
 • Vedoucích zaměstnanců
 • Odborné příprava požárních hlídek
 • Preventistů PO 
 • Organizace cvičného požárního poplachu

Dokumentace PO

 • Začlenění organizace dle požárního nebezpečí
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární řády
 • Evakuační plány
 • Vyhotovení seznamu PBZ včetně zajištění jejich revizí
 • Vedení požární knihy

PBŘ

 • Zpracování PBŘS - nevýrobní objekty dle ČSN 730802
 • Zajištění vyhotovení PBŘS - výrobních objektů
 • Úprava stávajících PBŘ
 • Kontrola provozu dle PBŘ

... a spoustu dalšího dle požadavků zákazníka!